บุหรี่ไฟฟ้า/ ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

คลิปวิดีโอ

ชมเชยเทคนิคพิเศษ จากกิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ“วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”
ชมเชยเทคนิคพิเศษ จากกิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ“วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”

Infographic

ภาคีเครือข่าย