อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกได้จริงหรือ

บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกได้จริงหรือ

องค์การอนามัยโลกยืนยัน“ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นกลางที่ยืนยันว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้”
การศึกษาวิจัยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ากับการช่วยเลิกบุหรี่มี 2 ประเภท คือ

  1. กรณีทดลองแบบมีการควบคุมการใช้ เช่น พบแพทย์ พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้ผล แต่คนที่เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ยังคงสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป 
  2. กรณีผู้ใช้ทดลองใช้เองไม่มีการควบคุมพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ ทั้งกลายเป็นต้องสูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า