ยาสูบชนิดใหม่ : บุหรี่ไฟฟ้า สถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้า

สถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้า

สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2564

พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน หรือคิดเป็น 0.14 % ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบประจำทุกวัน 40,724 คน หรือ 51.7 %

อัตราสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งตามภาค พบ กรุงเทพมหานคร สูบบุหรี่ไฟฟ้า 0.20 % ภาคกลาง 0.19% ภาคเหนือ 0.11% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.08% และภาคใต้ 0.11%
อัตราสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งตามกลุ่มอายุ พบ วัยรุ่นอายุ 15-24 ปี สูบมากที่สุดคิดเป็น 0.26% ส่วนกลุ่มอายุ 25-29 ปี คิดเป็น 0.15% และสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 0.02%
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของคนไทย

• มีประชากร 18.4 จาก 57 ล้านคน หรือ 32.2% ที่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า
• ในประชากรที่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า 26.7% เชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย มากกว่าบุหรี่ทั่วไป 11.3% เชื่อว่าอันตรายน้อยกว่า และ 62.0% เชื่อว่าอันตรายเท่ากัน
• ในประชากรที่ไม่สูบบุหรี่ และรู้จักบุหรี่ไฟฟ้า มีความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้เคียงกับประชากรในภาพรวม
• ในคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาประเภทโรงงานและรู้จักบุหรี่ไฟฟ้า มีความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้เคียงกับประชากรในภาพรวม
• ในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 7.6% เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่ธรรมดา 57.9% เชื่อว่าอันตรายน้อยกว่า และ 34.5% เชื่อว่าอันตรายเท่ากัน


อ้างอิง โครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564